Særligt vedrørende undervisningen

Alt det praktiske

Fritagelse, fravær, AKT- og specialtilbud

Fritagelse

Har du brug for at få dit barn fritaget i enkelte timer, er det klasselæreren, du skal tale med. Hvis du ønsker dit barn fritaget i mere end 3 dage, skal du kontakte skolelederen.

Fravær

Er en elev fraværende i kortere tid, skal forældrene gennem forældreintra/kontaktbogen meddele det til klasselæreren, senest når eleven igen møder på skolen.

Er dit barn fraværende mere end tre dage, skal du meddele det til klasselæreren og skolens kontor.

Forløb for elever med særlige behov

Vi ønsker, at alle elever på Laursens Realskole har de bedste muligheder for at deltage i undervisningen og det øvrige skoleliv. Derfor etablerer vi støtte, når der er behov for det.

På klasseniveau arbejder vi generelt med at forebygge, at faglige eller trivselsmæssige problemer bliver for store. Det gør vi med indsatser, som kan være rettet mod klassen, en gruppe elever eller en enkelt elev – og vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs eller klassens konkrete behov, når vi tilrettelægger støtten.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus Kommune er en god samarbejdspartner, og her kan lærere, pædagoger og forældre få hjælp og sparring. PPR kan også bevilge en støtteperson til enkelte elever i op til 12 lektioner om ugen. Støtten tager hensyn til elevens særlige behov og formålet er at hjælpe bredt, så eleven kan indgå i et alment skoletilbud.

Skolens AKT-lærer (AKT står for adfærd, kontakt, trivsel) holder fokus på elev- og klassetrivsel med planlagte forløb, hvor eleverne arbejder med aldersrelevante emner som fx konfliktløsning og digital dannelse.

Vores ungecoach kan hjælpe med samtaleforløb og praktisk hjælp til at strukturere og overskue dagligdag og lektier i aftalte perioder.

Læsevejlederen følger sammen med lærerne læseindlæringen, så vi tidligt kan sætte ind med støttende forløb, hvor det er nødvendigt. Elever med ordblindhed får kompenserende it-programmer stillet til rådighed og deltager desuden i en it-klub, hvor de træner i brugen af programmer. Desuden oplever de her understøttende læsning, udveksling af erfaringer mellem elever med ordblindhed og meget andet.

Forløb i andre fag tilbydes også over en kortere eller længere periode. Eksempelvis tilbyder vi en årgangstime i dansk og matematik til de 8. – 9. klasseselever, som ønsker og har behov for ekstra undervisning i de to fag.

Vores tosprogslærer tilbyder danskundervisning til skolens tosprogede elever i kortere eller længere forløb. På Laursens Realskole betragter vi tosprogethed som en stærk ressource, og vi tilrettelægger forløbene i dansk, så de matcher elevernes aktuelle niveau.